Verkoopvoorwaarden

E2CRE8

Door te bestellen bij E2CRE8 gaat de klant akkoord met onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Vertaling onderstaande teksten: de producten van E2CRE8 zijn ontworpen om elektronica en ict op een betaalbare manier te introduceren in onderwijsomgevingen. De hardware werd  ontworpen met de beste bedoelingen (als een goede huisvader) om normaal functioneren onder normale omstandigheden te kunnen garanderen. De lesbladen en software is ook ontworpen om leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met Elektronica en ICT. Laat het even weten als er problemen zouden zijn, dan lossen we die als volwassen mensen op.

Enkele vuistregels:

!! gebruik de hardware van E2CRE8 nooit voor spanningen boven 24Volt !!

!! trek nooit meer dan 25mA uit een pin van een microcontroller !!

!! De 7805 IC op de BBFun en BBPRO kan zeer warm worden – afhankelijk van de aangelegde voedingsspanning.

 

Bestelformulier Het formulier dat de Klant toezendt aan E2CRE8;

E2CRE8 E2CRE8 VOF, de Venootschap onder Firma naar Belgisch recht waarmee de Klant de Overeenkomst aangaat;

Goederen Alle artikelen aan de Klant verkocht, inclusief vervanging van defecte goederen, hardware, documentatie en software producten waarvoor aan de klant een licentie werd toegekend voor gebruik;

Klant degene met wie E2CRE8 een Overeenkomst is aangegaan waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of degene die met E2CRE8 een Overeenkomst wenst aan te gaan;

Prijs: De Prijs of Prijzen welke geldig zijn op het moment van verzending van de Goederen. Alle Prijzen of additionele kosten luiden exclusief BTW.

Overeenkomst De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan E2CRE8 de Goederen levert;

Partijen of Partij, Klant en E2CRE8 gezamenlijk en of afzonderlijk;

Werkdag Van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 18.00 uur, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

Garantie

Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de Goederen binnen een periode van 12 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of ontwerp van de Goederen zal door E2CRE8 worden verholpen. Hetzij door reparatie of (door E2CRE8 te bepalen) vervanging van betreffende goederen of defecte onderdelen. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat E2CRE8 niet garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is.

In het geval van een defect dient de Klant binnen 30 dagen na aflevering het defect schriftelijk en gespecificeerd aan E2CRE8 te melden. E2CRE8 verstrekt de Klant vervolgens per fax of per e-mail een RMA-nummer en een BPOST label. Een kopie van E2CRE8’s fax of e-mail dient samen met de Goederen waaraan een defect kleeft, deugdelijk verpakt opgestuurd te worden naar E2CRE8, Den Eenen Boomstraat 10 – 2960 Brecht – BELGIE.

Alle zaken die door de Klant bij en in de defecte Goederen zijn toegevoegd of opgenomen moeten voor retournering verwijderd worden. E2CRE8 accepteert geen aansprakelijkheid bij verlies van, of schade door, deze artikelen.

Onze garantie wordt uitsluitend door E2CRE8 gegeven en als dusdanig door de Klant geaccepteerd. Alle in overleg met de Klant aangenomen of veronderstelde condities en/of fabrieksgaranties welke zouden kunnen gelden ten aanzien van de toestand, kwaliteit, geschiktheid of capaciteit van de goederen of een deel daarvan, worden hiermee uitgesloten.

Aansprakelijkheid

E2CRE8 is bij de uitvoering van een Overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. E2CRE8 is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de Klant lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van E2CRE8, bij de uitvoering van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van E2CRE8 is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de Goederen.

E2CRE8 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de producten, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk door E2CRE8 zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de Goederen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de Klant is voor de verantwoordelijkheid van de Klant zelfs indien E2CRE8 de Klant een advies heeft gegeven over de toepassing.

Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan schriftelijk aan E2CRE8 te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van E2CRE8 is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

E2CRE8 is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door E2CRE8 in haar Catalogus of door haar medewerkers of agenten, al dan niet schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

De goederen zijn niet ontworpen en goedgekeurd voor, noch wordt er gegarandeerd dat de goederen geschikt zijn voor:

  1. implantatie in het lichaam of gebruik in medische bewakingsapparatuur, andere medische apparatuur, toepassingen of systemen ten behoeve van alle andere doeleinden waarbij een storing of het niet-functioneren van de goederen naar verwachting redelijkerwijze zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade aan eigendommen of het milieu; of
  2. gebruik in militaire toepassingen, luchtvaarttoepassingen of ruimtevaarttoepassingen.
  3. gebruik in combinatie met spanningen hoger dan 24Volt voor voeding en poweruitgangen en niet hoger dan 5 Volt voor andere in of uitgangen.
  4. stromen boven 25mA per pin voor normale IO pinnen en stromen hoger dan 600mA/pin voor power uitgangen

Het gebruik of de opname van de goederen van het bedrijf in dergelijke apparatuur, systemen of toepassingen is ten strengste verboden en dergelijk gebruik is voor eigen risico van de klant. De klant vrijwaart het bedrijf en haar leveranciers van alle aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van kosten) voortvloeiend uit een dergelijke opname of een dergelijk gebruik.