Analoge sensoren

Analoge sensoren geven een spanning af tussen 0volt en 3.3 volt. Wanneer deze spanning wordt ingelezen via één van de analoge ingangen van de controller wordt deze spanning omgezet in een waarde tussen 0 en 1023 (10 bit).
Deze waarde zal recht of omgekeerd evenredig zijn met de gemeten grootheid, maar is niet noodzakelijk lineair.
De gemeten waarde geeft dus de gemeten spanning weer en zal nog moeten gekalibreerd worden (door deze te vergelijken met een geijkte meter) om een gemeten grootheid weer te geven.

 

 

Potentiometer – regelbare weerstand

Een potentiometer of variabele weerstand bestaat intern uit een ronde baan met weerstandsmateriaal. Tussen de twee buitenste pinnen meet je altijd de volledige weerstand. Door aan de potmeter te draaien schuift er intern een geleidende loper over deze weerstandsbaan. Deze loper in geconnecteerd met de middelste pin. Door de potmeter op deze manier aan te sluiten kan je de ingelezen waarde laten variëren tussen 0 en 1023.

.

Joystick – regelbare weerstand

Deze joystick bestaat uit twee potentiometers en 1 drukknop. Deze potmeters zijn in te lezen als analoge ingang. De drukknop is in te lezen als digitale ingang.

LDR – Lichtgevoelige weerstand

Deze LDR of lichtgevoelige weerstand kan gebruikt worden om een hoeveelheid licht te meten.

Audio/ Geluid Sensor

De waarde die deze geluidsensor uitgeeft verandert als er meer of minder geluid ‘gehoord’ wordt. Het geeft een mooie indicatie, verwacht hier echter geen decibel-meting. 

Hall (magnetisme) sensor

De waarde die deze hall-sensor uitgeeft verandert als er meer of minder magnetische veldsterkte gemeten wordt. Ook de richting van de veldlijnen wordt kan gemeten worden doordat het signaal dan groter of kleiner wordt als de magneet dichter gehouden wordt. Ook geschikt om metingen te doen aan permanente en elektromagneten. 

Grond-vochtigheid sensor

Ideaal om de vochtigheid van grond te meten (weten wanneer planten water moeten krijgen). 

Infra-rood flame sensor

Deze ‘flame’ sensor meet de hoeveelheid IR licht. Deze sensor kan gebruikt worden om de positie van de zon of van een vlam te meten, maar deze sensor kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om de hoeveelheid IR component (verlies) van lichtbronnen meten. 

Programmatie Analoge sensoren

Analoge sensoren kunnen allemaal met hetzelfde basisprogramma worden ingelezen.

 

 

Basisprogramma Analoge sensoren

 

// Brainbox iot - e2cre8.be - Jan 2021
// Demoprogramma inlezen analoge sensoren

#define sensorPin A0  // bepaal op welke ANaloge pin het signaal wordt ingelezen
int sensorValue = 0;  // Declareer variabele

void setup() 
  {
   Serial.begin(9600);  // init seriele monitor
  }

void loop() 
  {
    sensorValue = analogRead(sensorPin); // lees analoge waarde in variabele
    Serial.print("Analog Value : ");      // print tekst op seriele monitor
    Serial.println(sensorValue);          // print waarde op seriele monitor
    delay(1000);                          // Wacht 1 sec
  }